- - S.K. (OUR RANCH) - - ->

.....โคอเมริกันบราห์มัน หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า "โคบราห์มัน" เป็นโคซีบู ( Bos indicus ) ที่ ได้รับการคัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์ ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนำเข้ามาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยกรมปศุสัตว์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ หรือ ยก ระดับสายพันธุ์โค ที่มีโครงร่างเล็ก อย่างเช่น โคพื้นเมืองของไทย ให้เป็นวัวลูกผสมบราห์มันที่ตัวใหญ่ขึ้นโตเร็วขึ้น และมีลักษณะ ต่างๆที่ดีขึ้นกว่าโคพื้นเมือง แต่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรผู้เลี้ยงส่วน ใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้พ่อพันธุ์เพื่อยกระดับสายเลือดโคบราห์มันในเมืองไทยให้ สูงขึ้น

...เอส.เค.พัทยา แรนซ์ ฟาร์มโคบราห์มันที่ดำเนินการโดย คุณสุริยา กิจสำเร็จ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ได้พยายามรวบรวม พันธุ์โค บราห์มันที่ดี โดยคัดจากรูปร่างลักษณะ และพันธุ์ประวัติ มาพัฒนาพันธุ์ และใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์บราห์มันที่ยอดเยี่ยมตลอดมา และ เป็นสมาชิกของ สมาคม ผู้ปรับปรุงพันธุ์ อเมริกันบราห์มัน ( American Brahman Breeder Association, ABBA ) ของ สหรัฐอเมริกา ด้วย

...คุณสุริยา กิจสำเร็จ เจ้าของฟาร์ม เอส.เค. พัทยาแรนซ์ ได้เริ่มพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ทั้งในด้าน ปรับ ปรุงพันธุ์และ วิธีการเลี้ยงดู อย่างถูกหลักวิชาการโดยใช้พ่อแม่พันธุ์อเมริกันบราห์มันพันธุ์แท้ที่ให้ผลผลิตสูง จนได้รับการยอมรับว่า เป็นบรีดเดอร์บราห์มันมือหนึ่ง ของประเทศไทย ที่ผ่านมาผู้เลี้ยงโคเนื้อ มือใหม่ มัก จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่พันธุกรรมไม่ดีนัก ทำให้ได้ ผล ผลิตต่ำ เสียเวลาและเสีย โอกาสในการเลี้ยงดูโดยได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า ด้วยเหตุนี้ เอส.เค.พัทยา แรนซ์ จึงมุ่งเน้น คัดเลือก สายพันธุ์ ชั้นยอดของโลกที่มีพันธุกรรมชั้นยอดมาปรับปรุงฝูงโคแม่พันธุ์ภายในฟาร์ม เริ่มจากการเลี้ยง แม่พันธุ์บราห์มันแท้ 40 ตัว และ พ่อพันธุ์แท้ 4 ตัว เมื่อปี 2534 และสั่งตรงน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ดังจากอเมริกา บราห์มันเทา ได้แก่ (+)WR MR. SUVA 203, (+)MR V8 15/3, JDH EL TORO 560/9, (+) JDH MR. CHALEY MANSO 590/6, (+) JDH MR.CART 651/2, (+) JDH ATARI MANSO 601/1, (+)JDH REMINGTON MANSO 748/2, (+) JDH MADISON DE MANSO 737/4, MR.V8 850/3, (+)MR.V8 801/3, (+)MR.V8 777/2, (+)MR.V8 202/3, (+)MR.V8 700/3, JJ TRES DIDOR 150/1, (+)JJ DIDOR CRATA 500, (+) JJ DIDOR CRATA 389, (+) WR. MR. SUVA JR. 315, (+) JG. SUVA CRATA 135, (+) MR. DIAMOND T 800, (+)EJL GIGANTE 309 และ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์บราห์มันแดง ได้แก่ (+)HK MR. AMERICA 61/9, (+)HK MR. AMERICA 435/2, (+)MN MR. RED MAYRO 257/2, (+) WARD BRAVO 1/09, (+)BR. GB WARRIOR 666, (+)HV. MAX 141/2, (+)MR. 3X HE GOT THE LOOK 40/2, (+)VL ROJO TINTO 3/180, JY RENE 199/8, MR. H COLORADO 280, MR. KC RIO NEGRO 102/0 ซึ่งน้ำเชื้อดังกล่าวข้างต้น เป็นน้ำเชื้อ สายพันธุ์ที่ติดอันดับโลก และอยู่ในทำเนียบพ่อพันธุ์ดังของอเมริกา ทางฟาร์ม ได้ใช้น้ำเชื้อเหล่า นี้ผสม เพื่อขยายพันธุ์ ณ วันนี้ เอส.เค. พัทยา แรนซ์ มีโคบราห์มันพันธุ์แท้ที่ดีทุกสายพันธุ์ไว้ใช้ในฟาร์ม

...เพราะเชื่อว่าโคของเราสู้ต่างประเทศได้สบาย สายพันธุ์บราห์มันของ เอส.เค. ไม่ได้แตกต่างกับอเมริกา เพราะว่าน้ำเชื้อที่เรา ใช้ ก็ เป็นน้ำเชื้อดีติดอันดับโลก และสั่งตรงมาจากอเมริกา ตลอดระยะเวลา 14 ปี ได้มีการคัดเลือกแม่พันธุ์บราห์มันสายเลือดดีๆ ไว้เป็น แม่พันธุ์จำนวนมาก ซึ่งเชื่อว่า เอส.เค.พัทยาแรนซ์ ได้เปรียบในแง่ ที่มีแม่อเมริกันบราห์มันที่ดีที่สุดในประเทศไทย

...โคเนื้ออเมริกันบราห์มันที่นำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ 40 กว่าปีนั้น เราไม่ได้คัดเลือกหรือนำมา พัฒนา พันธุ์ให้ดีขึ้นมากเท่าไหร่ เพียงแต่นำมาเพื่อจุดประสงค์แค่ปรับปรุงฝูงโคพื้นเมืองของไทย ให้เป็น ลูกผสม บราห์มันที่มีโครงร่างใหญ่ขึ้นกว่าเดิม มีลักษณะ ต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าพันธุ์พื้นเมือง จนในปัจจุบันนี้ มองไป ทางไหนจะเจอวัวสีขาวที่ตัวใหญ่ขึ้น และโตเร็วขึ้นเท่านั้นเอง ยังไม่ได้รับ การ พัฒนา อย่างต่อเนื่อง ในพันธุกรรมการให้เนื้อและการเจริญเติบโต สำหรับเกษตรกรที่มีความต้องการพัฒนา ฝูงวัวลูกผสม บราห์มัน ที่เลี้ยงอยู่ให้มีสายเลือด บราห์มันสูงขึ้น โตเร็วขึ้น และมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น กว่าเดิม จะต้อง ใช้พ่อพันธุ์ อเมริกันบราห์มันแท้ ที่มีใบรับรองพันธุ์ประวัติ(Pedigree) ไปคุมฝูงหรือใช้น้ำเชื้อผสมเทียม และจดบันทึกการผสมพันธุ์อย่างถูกต้อง จึงจะสามารถ ยกระดับสายเลือดบราห์มันได้เพิ่มมากขึ้น เกษตรกรที่มีแม่พันธุ์ลูกผสมบราห์มัน 50% อยู่แล้ว ให้ปฏิบัติเช่นนี้ไปอีก 4 ชั่ว ( 4 รุ่น ) ก็จะได้โค ที่มีสายเลือดบราห์มัน31ใน32 ส่วน (96.875%) ซึ่งยอมรับว่าเทียบเท่าวัวอเมริกันบราห์มันพันธุ์แท้

...เอส.เค.พัทยาแรนซ์ เป็นฟาร์มที่เลี้ยงโคอเมริกันบราห์มันพันธุ์แท้ เพื่อผลิตลูกโคจำหน่ายให้กับ เกษตรกรทั่วไป นำเอาไปใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จึงใส่ใจในการพัฒนาทั้งประสิธิภาพการผลิตและคุณภาพของลูกโคที่ผลิตและให้ความสนใจในเทคโนโลยีสมัย ใหม่ที่จะสามารถนำมาช่วยได้และเชื่อมั่นว่านักวิชาการด้านการปรับปรุงและขยายพันธุ์โคในประเทศไทยก็มีความรู้ความ สามารถทัดเทียมกับนักวิชาการในต่างประเทศ จึงร่วมมือกับโครงการการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมกิจการผสมเทียมโคนมและกระบือปลัก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวิจัยด้านโคลนนิงในโค มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และงานวิจัยด้านการย้ายฝากตัวอ่อน(Embryo Transfer-ET) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

การใช้เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน(ET) ของ เอส.เค.พัทยาแรนซ์
...นับแต่ประสบความสำเร็จในการร่วมมือกัน โครงการการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมกิจการผสมเทียมโคนม และกระบือปลักคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลิตโคจากการโคลนนิ่งในปี พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2544 คุณสุริยา จึงมองเห็นความเป็นไปได้ ในการใช้เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน (ET) ในการสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคบราห์มัน โดยได้คัดแม่โคที่มีประวัติให้ลูกลักษณะดีๆ เป็นโคตัวให้ และจัดน้ำเชื้อที่มีประวัติระดับแชมเปี้ยนของอเมริกาใช้ในการผสมเทียมโคตัวให้ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ทางด้านการย้ายฝากตัวอ่อน (ET) ของโครงการการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีฯ ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งปรากฏว่าผลพลอยได้จากการวิจัยในเดือนเมษายน 2546 มีลูกโคบราห์มันที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน (ET) 3 ตัว เป็นเพศผู้ 2 ตัว (เกิดจากน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ (+)JDH Madison De Manso 737/4 (The Register of Renown bull) และ ลูกโคบราห์มันแดงเพศเมีย 1 ตัว เกิดจากน้ำเชื้อ (+)VL Rojo Tinto 3/180 ( International Grand Champion Bull 1995) และในเดือนพฤษภาคม 2546 มีลูกโคบราห์มันเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน (ET) ที่มาจากแม่ตัวให้ตัวเดียวกันอีก 3 ตัว (เกิดจากน้ำเชื้อพ่อพันธุ์(+) JDH Madison De Manso 737/4 (The Register of Renown bull) เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว และทาง เอส.เค.พัทยา แรนซ์ ได้ดำเนินการทำการย้ายฝากตัวอ่อนอีกในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2546 เป็นลูกโคบราห์มันแดงที่เกิดจากน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ (+)Ward's Bravo 1/09 (The Register of Renown bull) เป็นเพศเมีย 3 ตัว และในเดือนตุลาคม 2546 มีลูกโคบราห์มันเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน ที่เกิดจากน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ของ เอส.เค.พัทยา แรนซ์ เองอีก 4 ตัว เป็นเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว ตลอดปี 2546 นี้ มีลูกโคบราห์มันที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อนที่ เอส.เค.พัทยา แรนซ์ ทั้งหมด 13 ตัว เป็นเพศผู้ 5 ตัว และเป็นเพศเมีย 8 ตัว


...เอส.เค.พัทยา แรนซ์ ได้ร่วมวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนมาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2548 มีลูกโคET คลอด 17 ตัว เป็นเพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 10 ตัว โดยสุดยอดแม่โคในฟาร์ม SK 300 ให้ลูก 6 ตัวจากการทำ 2 ครั้ง โดยเป็นลูกของ (+)MR. Suva 203(the Register of Renown bull อันดับ 1 ของ ABBA) 3 ตัว เป็นเพศเมียทั้งหมด และเป็นลูกของ MR. SK 253(พ่อโคดาวรุ่งของฟาร์ม) อีก 3 ตัว(เพศผู้ 2 เพศเมีย 1) และ มีลูกของ JY RENE 199/8(พ่อโคบราห์มันแดงจากอเมริกา) 5 ตัว(เพศผู้ 2 เพศเมีย 3) ที่เกิด กับแม่ 3 ตัว นอกจากนั้น ก็เป็นลูกที่เกิดจากน้ำเชื้อของ SK 245(สุดยอดพ่อโคแดงในปัจจุบันของฟาร์ม) 2 ตัว SK 666 และ (+)Ward's Bravo 1/09 อีกพ่อละ 1 ตัว และที่พิเศษในชุดนี้ คือลูกแฝดET เพศเมียทั้งสองตัวคลอดจากแม่ตัวรับตัวเดียวกัน ซึ่งเป็นลูกของแม่SK 254 กับพ่อ (+)MR V8 883/2(ลูกของ (+)MR. Suva 203)


...จากความสำเร็จในเบื้องต้นกับงานวิจัยที่ยังคงดำเนินต่อไป ทำให้ เอส.เค.พัทยา แรนซ์ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคในโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน (ET)อย่างเต็มที่ ในการพัฒนาพันธุ์โคบราห์มัน ให้มีลักษณะทางพันธุกรรมดีได้อย่างหลากหลาย เพื่อที่จะสามารถคัดเลือกพันธุ์ ขยายพัธุ์ จนเป็นฝูงพันธุกรรมต้นแบบโคบราห์มันไทย ที่สามารถกระจายพันธุ์ไปทั่วประเทศไทย และในอนาคตอันใกล้นี้ เอส.เค.พัทยา แรนซ์จะสามารถใช้เทคในโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนผลิตพันธุ์โคบราห์มันเชิงพาณิชย์ได้.

Copyright 2007 © S.K. PATTAYA RANCH-- All rights reserved.--